Czech English German

TMVSS Veterinary

TMVSS Veterinary v4.0 je produkt určený pro všechny chovatele dobytka, který stálým dohledem na jednotlivé kusy pomáhá udržet zdraví celého stáda.

Moderní prvky precizního zemědělství jsou v chovech hospodářských zvířat postaveny na monitoringu jednotlivých faktorů ovlivňujících produkci, životní projevy a zdravotní stav. Moderní společnost se zajímá nejen o bezpečnost a kvalitu potravin, diskutuje o principech udržitelného zemědělství, zajímá se o zdraví chovaných zvířat a zajištění dobré životní pohody, při přijatelném dopadu živočišné výroby na životní prostředí. Z těchto a dalších důvodů roste potřeba monitorovat mnoho proměnných ukazatelů.

Jedná se o multidisciplinární přístup hodnocení lokomočního skóre či zdravotního stavu končetin, který vychází z definovaných dat pořízených stacionárním termografickým systémem firmy TMV SS, spol. s r.o. Výběr hodnocených veličin je u živých organismů složitý, neboť je jejich variabilita způsobena přirozenou biologickou variabilitou. Ačkoli jsou biologické procesy zvířat poměrně složité, je možno využít automatizované systémy, tedy on-line monitoring a on-line hodnocení těchto procesů. Celý systém se opírá o prvky precizního zemědělství v chovu hospodářských zvířat, s cílem ranné diagnostiky onemocnění končetin krav. Zaměření na končetiny si klade za cíl včasně diagnostikovat a omezit výskyt onemocnění končetin skotu, která patří mezi nejbolestivější onemocnění. Mimo to mají úzkou vazbu na užitkovost, parametry reprodukce a celkový zdravotní stav. Výkonným nástrojem testovaného procesu je plně automatizovaný a neinvazní sběr dat, který nijak neomezuje hodnocená zvířata a probíhá automaticky bez potřebné obsluhy. Využívané termografické měření probíhá po automatickém načtení kusu RF-ID identifikátorem při průchodu krav kolem kamery, aniž by toto online měření narušovalo pohyb zvířete nebo mu způsobovalo bolest, či jakýkoli stres. Smyslem tohoto technického nástroje je nahradit práci chovatele a využití každodenního, mnohdy dokonce vícečetného automatického sledování jednotlivých kusů. Pro přesnou identifikaci dojnic se tedy využívá identifikace, kterou farmy disponují pro identifikaci krav v dojírně či v krmných boxech.

projekt PRV – Inovace 16.1.1. – č.: 17/005/1611a/453/00011